บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

รูปภาพ
1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ......................................... ภายหลังการประชุม ครม. สัญจรที่ราชภัฏลำปาง ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน มีที่ตั้งอยู่ในเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตำบลแม่เมาะ มีการคมนาคมสะดวก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล . โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในท้องถิ่น