บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2019

สพฐ. รับมอบเงิน “โรงเรียนสุขหรรษา” จาก บ. มอนเดลีซ เสริมสร้างสุขภาวะ-โภชนาการที่ดี อุปกรณ์การเรียนทันสมัย

รูปภาพ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา” พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน จาก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยมี นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา” ปี 2561-2562 จำนวน 800,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน มูลค่า 1,400,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในกำกับของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

รูปภาพ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม GRAND BEYOND โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9

รูปภาพ
วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8,9 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับ ในการประชุมดังกล่าว กลุ่มตัวแทนจากผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 8,9 ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นำเสนอ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถ

รองเลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยม รร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จ.พิษณุโลก

รูปภาพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ  กพฐ.) พร้อมด้วย นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับฟังผลการบริหารจัดการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ข้อคิด แนวการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สพฐ. ลงนาม MOU “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

รูปภาพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. และผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม  สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครูและนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมี