บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ทั่วประเทศ “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย”

รูปภาพ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมคณะผู้บริหารและนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารและนักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 42 เขต “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย” นี้ นับว่าเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูผู้สอนที่จะสามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่ตนเองสอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งช่วยพัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้สื่อในการทําบทเรียนออนไลน์ และการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการ