โพสต์

สพฐ. ระดมความคิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดกับสถานศึกษาในสังกัด

รูปภาพ
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
.
นายธีร์ ภวังคนันท์ เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ขึ้น จะต้องทําหน้าที่ในการบริหารและสั่งการหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่งานไม่หยุดชะงัก พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยจากเหตุต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันมีการเกิดเหตุการณ์จากภัยต่าง ๆ ขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับวิกฤติการณ์ได้อย่างทันท่วงที สพฐ. จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤต…

รมว.ศธ. – เลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ปี 63

รูปภาพ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรม ให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19นี้ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ต่างก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องความปลอดภัย สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่มีข้อที่น่ากังวลมากกว่า เนื่องด้วยจำนวนนักเรียน และจำนวนห้องเรียน อาจจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติเต็ม 100% ได้ ตัวอย่างเช่นโรง…

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จ.อุดรธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

รูปภาพ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และหัวหน้าส่วนการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตาม 6 มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6) ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงอาหาร และติดตามการจัดทำอ่างล้างมือบริเวณหน้าโ…