วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 16 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562 (ITMO 2019) ณ ประเทศอินเดีย"

.
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทยที่ไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) รวม 24 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก
.
นายอโณทัย เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทีม ทีมละ 4 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 16 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 37 รางวัล 79 เหรียญ ดังนี้
.
ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล (24 เหรียญ) แบ่งเป็น
เหรียญทอง 3 รางวัล (12 เหรียญ) ได้แก่ ทีมประถม A เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายเอกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายปิยภัทร โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม C เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายภูริช ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม D เด็กชายธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เด็กชายสรวีย์ บุญมีประกอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เด็กชายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมมัธยม B เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เด็กชายณภัทร ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เหรียญทองแดง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีมประถม B เด็กชายปัญณพงศ์ กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม A นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายเสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
.
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 23 รางวัล (23 เหรียญ) แบ่งเป็น
เหรียญทอง 8 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา เด็กชายเอกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายปิยภัทร โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ / ระดับมัธยมศึกษา นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ เด็กชายธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
เหรียญเงิน 8 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา / ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายเสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายภูริช ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ เด็กชายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
เหรียญทองแดง 7 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ / ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายณภัทร ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ นายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เด็กชายสรวีย์ บุญมีประกอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
.
.
ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล (24 เหรียญ) แบ่งเป็น
เหรียญทอง 4 รางวัล (16 เหรียญ) ได้แก่ ทีมมัธยม A นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายเสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม B เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เด็กชายณภัทร ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม C เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายภูริช ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ / ทีมมัธยม D เด็กชายธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เด็กชายสรวีย์ บุญมีประกอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เด็กชายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
เหรียญเงิน 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีมประถม A เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายเอกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายปิยภัทร โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ / ทีมประถม B เด็กชายปัญณพงศ์ กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
.
.
ประเภทคะแนนรวมสูงสุด (Overall) ได้รับรางวัลรวม 2 รางวัล (8 เหรียญ) แบ่งเป็น
เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมประถม A เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายเอกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายปิยภัทร โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
.
เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมมัธยม C เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายภูริช ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ประเทศ คือ ไต้หวัน เนปาล บังกลาเทศ บัลแกเรีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย รัสเซีย เวียดนาม ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และไทย มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 393 คน
สพฐ.ปัดตอบปมสอบครูผู้ช่วย ยันเขตเร่งเคลียร์บัญชีเก่าก่อน

           นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ นายอรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. เนื่องจากรายชื่อคงค้างในบัญชีจากปีก่อนยังมีมากพอจะทยอยเรียกบรรจุได้ถึงปีการศึกษา 2563 เท่ากับนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบครูในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จะโดนลอยแพ ต้องไปสอบบรรจุในปีการศึกษา 2564 พร้อมกัน ซึ่งจะมีนักศึกษาตกค้างกว่า 100,000 คน ว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ยังมีบัญชีเก่าค้างอยู่ ดังนั้น จะต้องใช้บัญชีเก่าก่อนแต่หาก สพท. ใดไม่มีบัญชีค้างอยู่ก็สามารถที่จะขอเรียกบัญชีจากจังหวัดอื่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้ แต่หากบัญชีในพื้นที่ไม่มีหรือบัญชีจังหวัดข้างเคียงไม่มี ถ้าประสงค์จะขอสอบ ก็สามารถเสนอเพื่อขอสอบได้ ส่วนจะจัดสอบเมื่อไรนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดย สพฐ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 “การสอบครูผู้ช่วยเป็นอำนาจของ ก.ค.ศ. ที่มี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเห็นชอบ ส่วนกรณีที่นักวิชาการระบุว่าหาก สพฐ. ไม่เปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยจะส่งผลให้มีนักศึกษาตกค้างกว่า 100,000 คน ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวนั้น การเปิดสอบต้องดูที่อัตราว่างว่ามีหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่มีนักศึกษาค้างอยู่หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. มีีอัตราว่างอยู่ เพียงแต่การจะใช้บัญชีเดิมหรือจะเปิดสอบใหม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

📢เชิญร่วมงาน "Digital Thailand Big Bang 2019"

ร่วมอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำแห่งยุคอนาคต ไปกับมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ "Digital Thailand Big Bang 2019" ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Hall EH98-104)
.
ภายในงานคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องโลกอนาคต อาทิ Hyperloop Simulator ,Drone Simulator,Smart city ,Secuetech ,KUKA robot ที่ควงศิลปิน Smallroom มาเปิดคอนเสิร์ต ,การเรียนรู้ทักษะ Coding แบบ Edutainment ,ชมการแข่งขันมันส์ๆแบบห้ามกระพริบตากับศึก E-sport Arena ,ผลงานนวัตกรรมของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา และ วิทยากรกูรูระดับโลกในวงการดิจิทัลและครีเอทีฟคอนเทนต์สุดจี๊ด อาทิMark Adams จาก Vice Media ,Ben Hammersley จาก Wired UK และ BBC ,Ray Chan จาก 9GAG ,Mich Goh จาก Airbnb,Ines Caldeira จาก Loreal ,Roland Folger จาก Mercedes-Benz, Javier Sobrino, จาก FC Barcelona, ธนาวัต ขันธรรม animator ชาวไทยผู้คว้ารางวัลออสการ์ปี 2019 เป็นต้น
-----------------
Download Applications for free:
สำหรับสแกนเข้างานและร่วมเล่นเกมต่างๆ
ตั้งตารางวิทยากร และ workshop ที่อยากเข้าฟัง
** iOS (AppStore)
https://apps.apple.com/th/app/dtbb2019/id1477434044
** Android (Play Store)
https://play.google.com/store/apps/details
-----------------
More information visit:
** www.bb2019.digitalthailandbigbang.com
** www.facebook.com/digitalthailandbigbangวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สพฐ. ชื่นชมนักเรียนชื่นมื่นค่าย 1 สอวน. เรียนรู้เคมี เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการ สตผ. และ สพค. สพฐ. และ ผอ.พุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพค. สพฐ. เดินทางไปศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะทำงานและวิทยากรของศูนย์ในการจัดอบรมนักเรียนค่าย 1 สอวน. รวมทั้งชื่นชมนักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาอบรมในค่าย 1 สอวน.ได้ โดยมี ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต้อนรับและพาคณะเยี่ยมชมค่าย


ซึ่งในปี 2562 นักเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจจำนวนมาก มียอดนักเรียนรวมทั้งประเทศที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกกว่า 140,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัว (ปี 2561 มีผู้สมัคร 70,000 คน) รวมทั้ง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญการนำนักเรียนเข้าค่าย เพื่อฝึกทักษะวิชาการ วิชาชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งคณะผู้จัดค่ายได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำจาก วิทยากรระดับประเทศ โดย มูลนิธิ สอวน หลังจากที่ นร. เข้าอบรมในค่าย 1 สอวน. 125 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยสามารถรับนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่าย 1 จำนวนค่ายละ 35 คน โดยทุกค่ายมีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้ารายงานตัวอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนักเรียนสละสิทธิ์จำนวนน้อยในบางศูนย์เท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนในค่าย 1 เพื่อเข้าอบรมค่าย 2 โดยศูนย์มหาวิทยาลัย และจากสถิติของ นักเรียนในแต่ละปี ของค่าย 1 พบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางหลายโรงเรียนจากทั่วภูมิภาคผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในค่าย 1 สอวน. ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน สพฐ. มูลนิธิ สอวน. และสสวท. ที่สร้างโอกาสให้กับเด็กทั้งประเทศ ได้มีมาตรฐานระดับสากลเป็นผลเชิงประจักษ์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งการต่อยอดที่ได้จากโครงการนี้ คือ การมีครูที่เก่งในระดับมาตรฐานสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะสร้างและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้อย่างทั่วถึงต่อไป

 นายปริญญา อนุตธโต นักเรียนจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม บอกความรู้สึกจากการเข้าค่าย “ชอบ ดูแลเด็กดี ได้ความรู้ ได้เพื่อน ได้ทำการทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ ฝึกความกล้าแสดงออก” เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนเล่าความรู้ประสบการณ์การเข้าค่ายด้วยความรู้สึกชื่นมื่น

การดำเนินงานขยายผล ค่าย 1 สอวน. สู่ระดับโรงเรียนนี้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างชัดเจน สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาครู เพื่อลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันทางการศึกษาของหน่วยงานวิชาการ ที่ผลจากการดำเนินการทำให้เด็กที่ไม่ได้เข้าค่าย 1 ได้รับโอกาสจากครูที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ รร. ที่เป็นศูนย์ได้รับ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งเห็นได้จากการที่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถพัฒนานักเรียนจนสามารถผ่านเข้าอบรม สอวน. ค่าย 1 เป็นจำนวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี 
                  
                           

                           

                           
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562


วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสําเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ผอ.สพม.33) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จํานวน 85 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 3,500 คน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์นายสําเริง บุญโต (ผอ.สพม.33) กล่าวว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้นํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้ความสําคัญในการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การปฏิบัติผ่านการบริหารจัดการสถานศึกษามาปฏิบัติ จึงได้จัด “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562” ขึ้น ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และนํา องค์ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางาน รวมถึงนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องสําคัญ ๆ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ เป็นตลาดนัดความรู้ นําไปประยุกต์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน


นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรม “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562” นี้ เป็นโครงการที่ดี ที่ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง โดยการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักการ ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ

สำหรับระดับมัธยมศึกษาจะมุ่งต่อยอดในระดับประถมศึกษาโดยมีจุดเน้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ โดยเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562


นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2” ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานจัดงาน นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ กล่าวต้อนรับนามตัวแทนทั้ง 6 อำเภอ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562 และได้จัดการแข่งขันประเภทการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 210 รายการ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 212 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป
ภาพ /ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 "เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวหน้าสู่สากล" ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3) คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เเละนักเรียนให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมในพิธี 

โดยการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจาก วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล และหอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก ข้าราชการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ธุรการจาก 17 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3