ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่อยู่ : อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0 2288 5511-5
โทรสาร : 0 2282 2718
E-mail : pr.obec.th@gmail.com