วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ตรวจสนามสอบรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

       

         1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนศึกษานารี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังการตรวจเยี่ยม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ได้รับรายงานตัวเลขการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 281 แห่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่นั่งสามารถรับได้ 99,812 คน จำนวนสมัคร 249,530 คน มีอัตราการแข่งขัน 1:2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่นั่งที่สามารถรับได้ 94,959 คน จำนวนสมัคร 207,810 คน มีอัตราการแข่งขัน 1:2 ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียน จัดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม โดย สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

         สำหรับภาพรวมการรับนักเรียนเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงปีนี้พบว่าอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ภาพรวมทั่วประเทศอัตราการแข่งขันโดยเฉลี่ยจะลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างไรก็ตามโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและโรงเรียนใหญ่ๆ ในต่างจังหวัดยังเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ดูอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลักและโรงเรียนเหล่านี้ก็มีตัวเลขนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่อนข้างดี สพฐ. ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและดำเนินการมาต่อเนื่องให้มีคุณภาพทัดเทียมกันซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครโรงเรียนยอดนิยมยังไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ในสามจังหวัดเริ่มดีขึ้นดูได้จากมีอัตราการแข่งขันสูงเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด
         ทั้งนี้ แผนการรับนักเรียนปีนี้มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนต้องมีที่ศึกษาเล่าเรียน และไม่เสียค่าใช้จ่าย การเปิดรับนักเรียนต้องทีความโปร่งใส ซึ่งการศึกษาในแต่ละโรงเรียนต้องมีคุณภาพเท่าเทียม ไม่จำกัดแค่โรงเรียนดี โรงเรียนดังเท่านั้น และต้องสามารถตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักเรียนได้ และได้มีแผนสำรองรับนักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา หากมีจำนวนนักเรียนเกินที่นั่งที่กำหนด ให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทั้งการจับฉลาก หรือการยึดสัดส่วนของพื้นที่ใกล้บ้านให้เด็กได้รับการศึกษาต่อ หรือการสอบเข้าตามความสามารถพิเศษของนักเรียน
         ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศที่มีการจับฉลาก สังกัด สพม 2  ได้แก่ รร.เตรียมอุดมพัฒนาการน้อมเกล้า รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 รร.พรตพิทยพยัต สังกัด  สพม.3  ได้แก่ รร.บางบัวทอง รร.เบญจมราชานุสรณ์ รร.ปากเกร็ด รร.รัตนาธิเบศร์  รร.เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล  สังกัด  สพม.28 ได้แก่ รร.ศรีษะเกษวิทยาลัย สังกัด  สพม.30  ได้แก่ รร.แก่งคร้อวิทยา รร.ภูเขียว รร.สตรีชัยภูมิ
         ขณะที่โรงเรียนที่มีสัดส่วนการแข่งขันสูง ระดับชั้น ม.1 ที่มีผู้สมัครสอบมากอันดับที่ 1 คือรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย อันดับที่ 2 รร.บางปะกอกวิทยาลัย อันดับที่ 3 รร.เทพศิรินทร์ อันดับที่ 4 รร.สามเสนวิทยาลัย และระดับชั้น ม.4 อันดับที่ 1 รร.โยธินบูรณะ อันดับที่ 2 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย อันดับที่ 3 รร.เทพศิรินทร์ อันดับที่ 4 รร.โพธิสารวิทยากร
         พร้อมกันนี้ สพฐ.ได้ประสาน กับหน่วยงานท้องถิ่น กทม. โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ดูแลให้เด็กต้องมีที่เรียนแน่นอน สำหรับนักเรียนที่สอบในโรงเรียนทีมีอัตราแข่งขันสูงและเมื่อประกาศผลแล้วไม่ผ่าน ผู้ปกครองสามารถแสดงความจำนงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5-10 เม.ย. 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนทุกคนได้มีที่เรียนต่อไป