บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี "ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดที่มี" เพื่อร่วมพัฒนาเด็กกาญจนบุรีให้มีคุณภาพ

รูปภาพ
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี "ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดที่มี" เพื่อร่วมพัฒนาเด็กกาญจนบุรีให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูในโรงเรียนนำร่อง ทั้ง 41 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 250 คน สาระสำคัญที่รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) ได้ให้แนวคิดแนวทางต่อที่ประชุม มีดังนี้ 1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เกิดขึ้นมาแล้ว จะต้องตั้งอยู่ และยั่งยืนได้อย่างไร ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคืออะไร ทำไมต้องมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจะทำอย่างไรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หากมีคำถามว่าพื้

การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

รองเลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค“ภาคกลาง” นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกีตรติบัตร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคกลาง” โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร . ข้อมูลข่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ETV MAX

การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของ สพฐ. โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์การเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์             การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของ สพฐ.        โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์การเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              สพฐ. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อันเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่มุ่งให้เกิดในคนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในปัจจุบัน สพฐ. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศที่สองหลากหลายภาษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียนตามมาตรฐานเจ้าของภาษาสร้างโอกาสในการใช้ภาษา ในสถานการณ์จริงและสร้างเวทีในการแสดงความสามารถและทางภาษาให้แก่ผู้เรียน โดย สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเจ้าของภาษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในเชิงภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ Japan Foundation Korean Education Center สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ และสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย กิจกรรมวิชาการที่ดำเนินการ ในแต่ละป

สพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิศวกรรมอาร์แอนด์ดี เพื่อสนับสนุนกำลังคนด้านการวิจัย นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

รูปภาพ
สพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิศวกรรมอาร์แอนด์ดี เพื่อสนับสนุนกำลังคนด้านการวิจัย นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล --------------------------- ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนที่สามารถตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศ ที่สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากกระบวนการบ่มเพาะด้วยหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน KOSEN . เพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถดูดซับเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิจัย พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเชิงวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยได้ จึงมอบหมายให้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะที่ปรึกษาและกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือฯ

หารือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

รูปภาพ
หารือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เขตพื้นที่ลงแผนดำเนินงาน30 ส.ค.นี้ พร้อมตั้งทีมแก้ไขแนวทางและหลักสูตรที่เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กให้ทันใหม่ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 15,715 โรงเรียน โดยมีการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จากการสำรวจมีข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่า ในหลายพื้นที่แก้ปัญหาด้วยวิธีการควบรวม โดยมีการเรียนรวมทุกชั้น และเรียนรวมบางชั้นเรียน ล่าสุดมีโรงเรียนที่ควบรวมไปแล้ว 5,685 โรงเรียน มีนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะกว่า 75,000 คน เพื่อใช้เดินทางไปเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้านที่มีอยู่ 249 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 474 โรงเรียน ซึ่ง สพฐ.ได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับการเรียนแบบคละชั้น การจัดสื่อการเรียนการสอน และการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT การบูรณา

สพฐ.ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียน หลังพบมีปัญหาหลากหลายปัจจัยซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุร้ายได้

รูปภาพ
สพฐ.ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียน หลังพบมีปัญหาหลากหลายปัจจัยซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุร้ายได้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มต้องการรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น เช่น ความเครียด หรือความวิตกกังวล ปัญหาจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีการดำเนินการพัฒนาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ โดยการสำรวจข้อมูล และ Focus Group สะท้อนถึงผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนที่ผ่านมา และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของจิตแพทย์ นักจิตวิทยา รวมทั้งผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านสุขภาพจิต นำไปสู่การยกร่างแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการช่วยเหลือสุขภาพจิตของนักเรีย

เลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ สตผ.จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบได้ ในระดับ สพฐ.

รูปภาพ
                            วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กพฐ.ให้เป็นประธานเปิดการประชุมและ บรรยายพิเศษ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และ สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับ สพท. จำนวน 225 เขต ที่ส่งผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของ สพฐ.เขตละ 1 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับ สพท.เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ จำนวน 153 โรงเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1 จำนวน 3,831 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 15,897 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกให้เหลือจำนวน 30 โรงเรียน แล้ว สพฐ.จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกในรอบสุดท้ายให้เหลือ 20 โรงเรียน แล้วประกาศเป็นโรงเรียนต้

"เลขาธิการ กพฐ. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

รูปภาพ
"เลขาธิการ กพฐ. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" . เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  . นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนานักเรียน พัฒนาครูผู้รับผิดชอบฯ และผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นแกนนำการต่อยอดขยายผลในพื้นที่ และร่วมกันถวายรายงานในส่วนของนิทรรศการแบบบูรณาการโครงการค่าย เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ . ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น