ภารกิจงาน

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
          2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
          4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
          5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจ คือ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการประชาสัมพันธ์ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต วางแผน จัดทำแผนหลัก แผนปฏิบัติการ ประสานเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บตรวจสอบและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ประสานและสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่น บริการข้อมูลข่าวสารราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ติดตาม ประเมินผล การประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. และเครือข่าย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นครสวรรค์

 . วันที่  10  มีนาคม  2566  ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา...