วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

📣ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 - 09.00 น.
เป็น🔸 วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.00 น. 🔸(เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป)
พบกันในรายการ
📍 “สพฐ. ขอมาเล่า”
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
-ช่วงที่ 1 “เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30 - 07.50 น.
-ช่วงที่ 2 “เรื่องเล่าข่าวนักเรียน” เวลา 07.50-08.00 น.
-ช่วงที่ 3 “เรื่องเล่าข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น.

สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่

ดูน้อยลง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นายศุภสิน ภูศรีโสม เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

.

นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องชาวสำนักอำนวยการทุกคนที่ได้ร่วมกันได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบงานและภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลา ปี เดือน ที่ตนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และหากมีสิ่งใดที่สามารถสนับสนุนงานสำนักอำนวยการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานก็ยินดี ให้ถือว่าตนเป็นคนของสำนักอำนวยการแม้จะอยู่ที่ใดก็ตาม โดยจะตั้งปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มกำลังต่อไป
 


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

 


นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก และคณะทำงานส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน เข้าร่วมการประชุม

.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้สืบสานพระราชปณิธาน ให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ที่เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย

.

1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง จำนวน 194 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 58 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 90 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 46 ผลงาน

2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จำนวน 280 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 89 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 125 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 66 ผลงาน

3. การมีงานทำ - มีอาชีพ จำนวน 263 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 80 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 131 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 52 ผลงาน

4. การเป็นพลเมืองดี จำนวน 221 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 65 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 103 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 53 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 958 ผลงาน

.

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์สอบ TOEFL ITP คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบ (Level 1)

 
ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช

 ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ.

ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
✴️ ภารกิจ
1.ออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง
-การขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ มรดกอารยธรรม ลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลซ์ล้ำค่า ลังกาสุกะ จังหวัดปัตตานี ตอนที่ 2 : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าชุมชน
-"เก็บดาวที่เกลื่อนดิน ร่วมพาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2.ประชุมผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting
3.ติดตามการดำเนินงานตามการลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา สพฐ. และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ในกิจกรรมการขับเคลื่อนและการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ไปใช้ในการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4.เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมี ผอ.โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนทุกๆกิจกรรมจากทางวัด ร่วมด้วย
5.เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม โดยมี ผอ. และครู โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนทุกๆกิจกรรม จากทางวัด ร่วมด้วย และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนอีกด้วย

สพฐ. ประชุมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 .

 


นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2566 โดยมี นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

.
การประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานในการตัดสิน การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ได้แก่ ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 54 คน และคณะทำงานส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน
.
โดยการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน จาก จำนวน 195 โรงเรียน ในโครงการการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) สังกัด 48 เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนของ สพฐ. เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ในลำดับต่อไป
.
สพฐ. ประชุมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
.
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2566 โดยมี นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
.
การประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานในการตัดสิน การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ได้แก่ ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 54 คน และคณะทำงานส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน
.
โดยการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน จาก จำนวน 195 โรงเรียน ในโครงการการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) สังกัด 48 เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนของ สพฐ. เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ในลำดับต่อไป
.

📣ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 - 09.00 น. เป็น   วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.00 น.   ( เริ่มตั้งแต่ วั...