วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สพฐ. เชิญดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” เลี่ยงความเสี่ยงใน รร. และชีวิตประจําวัน

นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัทไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จํากัด บริษัทยามาโตะ อุนยู จํากัด และบริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเมื่อนักเรียนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ด้านจราจร การใช้รถใช้ถนนที่มีความเสี่ยงทั้งในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจําวัน รวมถึงปลูกจิตสํานึกด้านระเบียบวินัย กฎจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่นักเรียน

ด้านนายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนในสังกัด สามารถนําคู่มือฉบับนี้ ไปใช้บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดจน บูรณาการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังค่านิยมด้านระเบียบ วินัยจราจร รวมถึงพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันลดและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุด้านจราจร ปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1lcbz0EQTB7HCsFRzlJyRGa619MNYFapU/view?fbclid=IwAR3wOne_k1Cd3ZVAq-GICOaPns3Aoblmr9N7XUcbHyWjObkxzRm0YLodkv4


สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโร...