วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สพฐ. แจ้ง สพท. เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566 และเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ 

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโร...