บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

สพฐ. ระดมความคิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดกับสถานศึกษาในสังกัด

รูปภาพ
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ . นายธีร์ ภวังคนันท์ เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ขึ้น จะต้องทําหน้าที่ในการบริหารและสั่งการหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่งานไม่หยุดชะงัก พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยจากเหตุต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันมีการเกิดเหตุการณ์จากภัยต่าง ๆ ขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม . ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับวิกฤติการณ์ได้อย่างทันท่วงที สพฐ. จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤ