สพฐ. ระดมความคิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดกับสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
.
นายธีร์ ภวังคนันท์ เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ขึ้น จะต้องทําหน้าที่ในการบริหารและสั่งการหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่งานไม่หยุดชะงัก พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยจากเหตุต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันมีการเกิดเหตุการณ์จากภัยต่าง ๆ ขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับวิกฤติการณ์ได้อย่างทันท่วงที สพฐ. จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร สพฐ. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนด จัดทํารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ทุกด้าน รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. พร้อมคัดเลือกสถานศึกษานําร่องเป็นต้นแบบ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ โดยมุ่งหวังจะสร้างความรู้และความตระหนักด้านการจัดการความปลอดภัย ให้นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไป
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สพฐ. เชิญดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” เลี่ยงความเสี่ยงใน รร. และชีวิตประจําวัน

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ทั่วประเทศ “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย”