วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช

 ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ.

ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
✴️ ภารกิจ
1.ออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง
-การขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ มรดกอารยธรรม ลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลซ์ล้ำค่า ลังกาสุกะ จังหวัดปัตตานี ตอนที่ 2 : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าชุมชน
-"เก็บดาวที่เกลื่อนดิน ร่วมพาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2.ประชุมผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting
3.ติดตามการดำเนินงานตามการลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา สพฐ. และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ในกิจกรรมการขับเคลื่อนและการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ไปใช้ในการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4.เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมี ผอ.โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนทุกๆกิจกรรมจากทางวัด ร่วมด้วย
5.เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม โดยมี ผอ. และครู โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนทุกๆกิจกรรม จากทางวัด ร่วมด้วย และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนอีกด้วย

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโร...