บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019

สพฐ. รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง”

รูปภาพ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” จำนวน 5,000 ชุด โดยมีผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงผู้อำนวยการสำนักต่างๆของ สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” เป็นกิจกรรมที่บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ร้านผู้แทนจำหน่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งตั้งแต่การจัดกิจกรรมใน 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มอบกระเป๋าให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 295,000 คน นอกจากการร่วมกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯเล็งเห็น

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

รูปภาพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี  ออลล์ จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายอํานาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า ขอชื่นชมการดําเนินงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันต่อเศรษฐกิจโลก ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและให้ความสําคัญด้านการศึกษาของนักเรียน โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ถือเป็นโครงการที่ดี ที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ได้มีทักษะอาชีพเพิ่มเติมจากความรู้ในห้องเรียน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวเอง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง ในนามของสํานักงานคณะกรร

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ ERIC เร่งพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

รูปภาพ
นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าของการดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของศูนย์ ERIC (English Resource and Instruction Cen ter) ในโรงเรียน สพฐ. ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนานักเรียนให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยมีการพัฒนาศูนย์ ERIC จํานวน 185 ศูนย์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาต่อยอดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และปรับปรุงโครงสร้างบทบาทหน้าที่ให้สามารถทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังก

ศธ. ร่วม สพฐ. แจ้งสถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

รูปภาพ
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ขอความร่วมมือในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามการดำเนินงานควบคุมผลิตภั ณฑ์ยาสูบของประเทศไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ของยาสูบด้านโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากเอกสารของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการบริโภคยาสูบ เนื่องจากยาสูบเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการบริโภคยาสูบหรือ การได้รับควันบุห

สพฐ. ร่วมแถลงข่าว อียู-ยูนิเซฟ ออกรายงานล่าสุด เพื่อลดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

รูปภาพ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายงานความท้าทายในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ “ไร้เส้นกั้นการศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนจากการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย” เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสหภาพยุโรป ได้ออกรายงานฉบับล่าสุดที่มีชื่อว่า “ไร้เส้นกั้นการศึกษา: แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนจากการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย” เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ โดยรายงานฉบับนี้รวบรวมกรณีศึกษาของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระนอง สมุทรสาคร ตาก และตราด ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบของการจัด

สพฐ. อบรมรองผอ. เขตพื้นที่ฯ 294 ราย ก่อนแต่งตั้งให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

รูปภาพ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สพฐ. จึงได้จัดทําหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นํา สําหรับตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด อันจะส่

สพฐ. ประกาศรายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562

รูปภาพ
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2562 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โดยแบ่งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จํานวน 10 เขต ได้แก่ สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพม.เขต 22 (นครพนม - มุกดาหาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 สพป.ยโสธร เขต 1 สพป.นครนายก สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) สพป.พิษณุโลก เขต 3 และสพป.สิงห์บุรี และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับดี จํานวน 14 เขต ได้แก่ สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพป.ระนอง สพม.เขต 36 (เชียงราย - พะเยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป.กําแพงเพชร เขต 2 สพป.เชียงราย เขต 2 สพป.หนองบัวลําภู เขต 2 สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.ชลบุรี เขต 2 ทั้งนี้ สพฐ. จะจัดพิธีมอบโล่

ศรีสะเกษจัด “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562” สืบสานพระราชปณิธาน ร. 6

รูปภาพ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา   80   พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)   อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งในปีการศึกษา   2562   นี้   สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 ( สพป.)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   ( สพม.) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ในพิธีเปิด มีการแสดงชุดศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง เสถียร ทำมือ และนกน้อย อุไรพร และพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์   ส.ส.ศรีสะเกษ เข

สพฐ. ร่วมงานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

รูปภาพ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นผู้แทน เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมงานการเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการฯ พร้อมด้วย นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สำนักอำนวยการ นายกิตติวัฒน์ มานะยิ่ง และนางสาวประภาพร บุนนาค เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. ภาพ / ข่าว : นายกิตติวัฒน์ มานะยิ่ง และนางสาวประภาพร บุนนาค เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.