บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

สพฐ. เผยความคืบหน้าโครงการ Safe Zone School (CCTV)

รูปภาพ
วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้โรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการร้องเรียนและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 56 ราย นั้น ทาง สพฐ. ได้หารือไป ยังสำนักงานอัยการสูงสุด กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและการพิจารณา โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทั้งระดับส่วนกลางและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สพฐ. ไม่มีแผนงานงบประมาณในการจัดซื้อกล้อง CCTV เพิ่มเติม จึงจะดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ CCTV ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงชั้นที่สุด ซึ่งในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สิทธิ์การใช้งานให้เป็นอำนาจของ สพฐ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด และต้องสอดคล้องกับหลักการใน 4 ข้อ คือ 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส 3) มีประสิทธิภาพและประสิ

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

รูปภาพ
วันที่ 30 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย โดยมี นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายกสมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ทั้ง 42 แห่ง ได้บริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายและปฏิบัติภารกิจครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาร่วม 10 ปีมาแล้ว เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Disr

เลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน “เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม” ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

รูปภาพ
วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม” ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยงานดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ร่วมกับการแสดงศักยภาพของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและนาฏศิลป์ โครงการห้องเรียนดนตรี เป็นโ ครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมจากทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะพื้นฐานทางดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนดนตรีไทย 9 โรงเรียน และหลักสูตรห้องเรียนดนตรีสากล 11 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางดนตรี และพัฒนาต่อยอดจนเป็นสมรรถนะที่จะนำไปสู่การประกอบอ

สพฐ. ห่วงใย PM 2.5 แจ้งแนวทางและมาตรการแก้ไข สพท. สศศ. ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่าวสาร สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ว่ามีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงส่งเอกสารแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ รวมถึงกําชับให้ถือปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ   ตามเอกสารที่ส่งแนบไปด้วย ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM 2.5 และติดตามการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม SAMSEN Open House 2020 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รูปภาพ

สพฐ. อบรมศึกษานิเทศก์ 826 คน ก่อนแต่งตั้งให้ประจำ สพท.

รูปภาพ
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. จํานวน 826 คน ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกําหนดการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จํานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 16 มกราคม 2563 ณ จุดพัฒนาตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สพฐ. กําหนด และระยะที่ 3 การนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่ที่สพฐ. กําหนด โดยแบ่งตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง และภาคใต้ สำหรับการอบรมในระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จํานวน 8 วัน นั้น ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ พื้นฐานการนิเทศ ทักษะ เทคนิคและกระบ